Baza Aktów Własnych (BAW)

UCHWAŁA NR VI/29/2019

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:58:10.
UCHWAŁA NR VI/27/2019

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-02-01 12:45:10.
UCHWAŁA NR V/25/2019

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:04:28.
UCHWAŁA NR V/24/2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia opłat

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:02:35.
UCHWAŁA NR V/23/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:00:33.
UCHWAŁA NR IV/22/2018

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:58:53.
UCHWAŁA NR IV/21/2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:54:50.
UCHWAŁA NR IV/20/2018

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:49:06.
UCHWAŁA NR IV/19/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:46:54.
UCHWAŁA NR IV/15/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2019-01-03 14:29:08.
UCHWAŁA Nr III/12/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:09:35.
UCHWAŁA Nr III/11/2018

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:07:43.
UCHWAŁA Nr III/10/2018

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:06:14.
UCHWAŁA Nr III/7/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Karol Zwolski | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-12-11 12:03:08.
UCHWAŁA Nr LVI/252/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach p

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-10-05 12:01:33.
UCHWAŁA Nr LVI/250/2018

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Koprzywnicy i ustalenia statutu

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:51:28.
UCHWAŁA Nr LVI/249/2018

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:48:02.
UCHWAŁA Nr LVI/247/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-10-05 11:44:40.
UCHWAŁA Nr LV/245/2018

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-08-31 09:04:20.
UCHWAŁA Nr LV/244/2018

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny p

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-08-31 08:59:15.
UCHWAŁA Nr LV/241/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-08-31 08:52:04.
UCHWAŁA Nr LV/240/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Koprzywnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-08-31 08:49:46.
UCHWAŁA Nr LV/238/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-08-31 08:45:41.
UCHWAŁA Nr LIV/237/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018 – 2022”

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Aleksandra Klubińska Przewodnicząca RM w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-07-19 12:55:19.
UCHWAŁA Nr LIV/234/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Aleksandra Klubińska Przewodnicząca RM w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-07-19 12:49:25.
UCHWAŁA Nr LIII/230/2018

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod nazwą Brodzik I i Brodzik II

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:19:52.
UCHWAŁA Nr LIII/228/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekł

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:12:24.
UCHWAŁA Nr LIII/227/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:08:17.
UCHWAŁA Nr LIII/225/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-06-19 09:00:13.
UCHWAŁA Nr LII/223/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:11:31.
UCHWAŁA Nr LI/220/2018

w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:46:44.
UCHWAŁA Nr LI/219/2018

w sprawie podziału Miasta i Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:46:23.
UCHWAŁA Nr LI/217/2018

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:46:02.
UCHWAŁA Nr LI/216/2018

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koprzywnica w latach 2018-2022"

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:45:27.
UCHWAŁA Nr LI/215/2018

w sprawie uchwalenia statutów osiedli i sołectw Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:44:36.
UCHWAŁA Nr LI/213/2018

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:44:07.
UCHWAŁA Nr LI/211/2018

w sprawie dokonania zmiany w bueżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-04-04 08:43:01.
UCHWAŁA Nr L/209/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:38:07.
UCHWAŁA Nr XLIX/208/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystan

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:52:41.
UCHWAŁA Nr XLIX/202/2018

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:07:36.
UCHWAŁA Nr XLVIII/201/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Niedźwicach

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:58:44.
UCHWAŁA Nr XLVIII/200/2018

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:56:08.
UCHWAŁA Nr XLVIII/199/2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w s

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:53:45.
UCHWAŁA Nr XLVIII/198/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:43:59.
UCHWAŁA Nr XLVIII/197/2018

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu roz

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-26 09:41:21.
UCHWAŁA Nr XLVII/196/2017

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw i osiedli położonym na terenie Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:05:26.
UCHWAŁA Nr XLVII/193/2017

w sprawie uchwalenia uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2018 rok

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:52:32.
UCHWAŁA Nr XLVII/190/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:17:06.
UCHWAŁA Nr XLVI/189/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2017-12-08 14:13:34.
UCHWAŁA Nr XLV/185/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2017-12-04 10:36:40.
UCHWAŁA Nr XLV/184/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2018r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2017-12-04 10:19:15.
UCHWAŁA Nr XLV/183/2017

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2017-12-04 10:07:36.
UCHWAŁA Nr XLV/181/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska w Koprzywnicy | Data wprowadzenia: 2017-12-04 10:00:26.
UCHWAŁA Nr XLIV/180/2017

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 08:58:46.
UCHWAŁA Nr XLIV/178/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 08:41:39 | Data modyfikacji: 2017-10-30 08:50:44.
UCHWAŁA Nr XLIII/175/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: RADA MIEJSKA | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:38:43.
UCHWAŁA Nr XLI/169/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-08-22 11:32:23 | Data modyfikacji: 2017-10-30 08:50:09.
UCHWAŁA Nr XL/168/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 12:58:29.
UCHWAŁA Nr XL/166/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 12:53:03.
UCHWAŁA Nr XXXIX/165/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-07-26 10:07:22.
UCHWAŁA Nr XXXIX/163/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-07-26 10:03:50.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe odwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 10:04:44.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/159/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 10:01:59.
UCHWAŁA Nr XXXVII/155/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-05-04 09:45:45.
UCHWAŁA Nr XXXVII/153/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 12:42:46 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:44:58.
UCHWAŁA Nr XXXVII/152/2017

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 10:11:34.
UCHWAŁA Nr XXXVII/148/2017

w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 10:08:26 | Data modyfikacji: 2017-03-30 10:13:15.
UCHWAŁA Nr XXXIV/145/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 10:07:41 | Data modyfikacji: 2017-03-30 10:14:21.
UCHWAŁA Nr XXXVI/144/2017

w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:54:57 | Data modyfikacji: 2017-03-14 13:58:01.
UCHWAŁA Nr XXXVI/142/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 13:50:53.
UCHWAŁA Nr XXXV/138/2017

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 13:35:50.
UCHWAŁA Nr XXXIV/137/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazwy miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne, część wsi Beszyce Górne i ustalenie nazwy z połączenia dwóch miejscowości Beszyce Górne, wieś i Beszyce Dolne,

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:42:42.
UCHWAŁA Nr XXXIV/134/2017

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:41:31.
UCHWAŁA Nr XXXIII/133/2016

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:16:12.
UCHWAŁA Nr XXXIII/132/2016

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnmica na 2017r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 13:15:09.
UCHWAŁA Nr XXXIII/129/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 12:58:51.
UCHWAŁA Nr XXXII/128/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:01:21.
UCHWAŁA Nr XXXII/127/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-19 13:56:26.
UCHWAŁA Nr XXXI/124/2016

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:32:03.
UCHWAŁA Nr XXXI/123/2016

w sprawie opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:27:09.
UCHWAŁA Nr XXXI/122/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:24:10.
UCHWAŁA Nr XXXI/121/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:20:24.
UCHWAŁA Nr XXXI/120/2016

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:15:50.
UCHWAŁA Nr XXXI/118/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 10:05:29.
UCHWAŁA Nr XXX/117/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-10-18 10:16:41.
UCHWAŁA Nr XXVIII/113/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:25:12.
UCHWAŁA Nr XXVII/112/2016

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:55:52.
UCHWAŁA Nr XXVII/109/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-08-19 14:55:19.
UCHWAŁA Nr XXV/104/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:23:11.
UCHWAŁA Nr XXIV/100/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Przewodnicząca RM Aleksandra Klubińska | Data wprowadzenia: 2016-06-14 13:09:27.
UCHWAŁA Nr XXIII/97/2016

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-05-02 09:41:29.
UCHWAŁA Nr XXII/94/2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Koprzywnica, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-03-29 10:03:25.
UCHWAŁA Nr XXII/93/2016

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-03-29 10:02:08.
UCHWAŁA Nr XXII/91/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-03-29 09:37:10.
UCHWAŁA Nr XXI/87/2016

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Rada Miejska | Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:31:02.
UCHWAŁA Nr XX/83/2016

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Witas - Kierownik GZEASiP | Data wprowadzenia: 2016-01-20 12:18:05.
UCHWAŁA Nr XIX/82/2015

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:06:59.
UCHWAŁA Nr XIX/80/2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:59:50.
UCHWAŁA Nr XIX/77/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:20:47.
UCHWAŁA Nr XVIII/ 73/2015

w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Kijania | Data wprowadzenia: 2015-12-02 08:02:39.
UCHWAŁA Nr XVIII/ 72/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Kijania | Data wprowadzenia: 2015-12-02 07:57:42.
UCHWAŁA Nr XVIII/ 71/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Kijania | Data wprowadzenia: 2015-12-02 07:54:01.
UCHWAŁA Nr XVIII/ 70/2015

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Kijania | Data wprowadzenia: 2015-12-02 07:51:16.
UCHWAŁA Nr XVIII/ 68/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-12-02 07:43:05.
UCHWAŁA Nr XVII/ 67/2015

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Anna Witas | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:06:04.
UCHWAŁA Nr XVII/ 66/2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości: – Beszyce Dolne(część miejscowości) i Beszyce Górne (wieś) na BESZYCE – Świężyca (wieś) na ŚWIĘŻYCE - Zbigniewice- Kolonia (wieś) na ZB

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Ewa Jasińska | Data wprowadzenia: 2015-11-06 10:03:34.
UCHWAŁA Nr XVII/64/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:52:02.
UCHWAŁA Nr XVI/61/2015

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-10-12 13:58:37.
UCHWAŁA Nr XV/59/2015

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg na obszarze miasta Koprzywnica do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:21:13.
UCHWAŁA Nr XV/57/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:06:01.
UCHWAŁA Nr XIV/56/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Kierownik OSP Jolanta Grudzień | Data wprowadzenia: 2015-08-18 13:00:04.
UCHWAŁA Nr XIV/55/2015

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Teresa Korpysz | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:56:56.
UCHWAŁA Nr XIV/52/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-08-18 12:18:18.
UCHWAŁA Nr XIII/46/2015

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:02:18.
UCHWAŁA Nr XIII/45/2015

uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Koprzywnica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Koprzywnica, trybu postępowania w sprawie udziel

załaczniki do uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Koprzywnica na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Koprzywnica, trybu postępowania w

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Michał Kitliński | Data wprowadzenia: 2015-07-16 11:20:17.
UCHWAŁA Nr XII/ 40/2015

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:13:33.
UCHWAŁA Nr X/37/2015

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-05-05 11:07:41.
UCHWAŁA Nr X/32/2015

32.rar

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:42:55.
UCHWAŁA Nr IX/31/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Postanowienie Nr 2

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Małgorzata Skrzypczyńska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 09:56:05.
UCHWAŁA Nr IX/30/0215

załacznik do uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2015r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Maria Rynkowska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 09:48:38.
UCHWAŁA Nr IX/24/2015

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Postanowienie Nr 1

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Skarbnik Anna Stec | Data wprowadzenia: 2015-03-30 08:13:38.
UCHWAŁA Nr VIII/23/2015

w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-03-04 09:51:04.
UCHWAŁA Nr VII/22/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 12:58:02.
UCHWAŁA Nr VII/21/2015

uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015r.

załaczniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-02-26 12:49:50.
UCHWAŁA Nr IV/11/2014

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 15:05:32.
UCHWAŁA Nr III/6/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 14:24:51.
UCHWAŁA Nr LII/252/2014

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-13 08:34:38.
UCHWAŁA Nr LI/247/2014

uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2015r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:20:23.
UCHWAŁA Nr LI/246/2014

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 11:59:00.
UCHWAŁA Nr L/243/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-09-30 10:38:32.
UCHWAŁA Nr XLIX/241/2014

w sprawie opłat za dodatkowe świadczenia w zakresie nauczania i wychowania Przedszkola „Pod Sosnami” w Koprzywnicy poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 12:42:52.
UCHWAŁA Nr XLIX/239/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Załączniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 12:27:09.
UCHWAŁA NR XLVIII/236/2014

sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Koprzywnica.

załaczniki do uchwały sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Koprzywnica.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 12:11:52.
UCHWAŁA XLVIII/234/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

załaczniki do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-08-27 11:50:04.
UCHWAŁA NR XLVII/229/2014

załaczniki do uchwały Nr XLVII/229/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XLVII/229/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-06-30 13:35:13.
UCHWAŁA NR XLVI/227/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

Załączniki do uchwały Nr XLVI/227/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-05-02 13:20:28.
UCHWAŁA Ne XLV/225/2014

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Autor: Chmielewska Henryka | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:20:16.
UCHWAŁA Nr XLV/224/2014

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:17:44.
UCHWAŁA NR XLV/221/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:55:08.
ZAŁĄCZNIKI do UCHWAŁY NR XLV/221/2014

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

 

Opublikowane przez: Janina Podobińska | Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:53:54.
Data wprowadzenia: 2014-04-14 13:53:54
Opublikowane przez: Janina Podobińska