koprzywnica.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Koprzywnica www.koprzywnica.eu
Strona główna strona główna 

Podstawowe dane jednostki

Wszystkie dokumenty i informacje zamieszczone na stronie BIP przed dniem 01.03.2014 r. znajdują się w ARCHIWUM. Aby wejść do archiwum proszę kliknąć  TUTAJ  lub wybrać odpowiednią zakładkę z menu po lewej stronie.

Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
NAZWA JEDNOSTKI

 Miasto i Gmina Koprzywnica 

RODZAJ gmina miejsko-wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski
MIEJSCOWOŚĆ 27-660 Koprzywnica
ADRES 11 Listopada 88
KONTAKT

tel: (+48 15) 847-70-40, fax: (15) 847-70-77
e-mail: gmina@koprzywnica.eu

epuap: /umkoprzywnica/skrytka

Burzmistrz Miasta i Gminy 

Aleksandra Klubińska
tel. (15) 847-70-50

Z-ca Burmistrza

Mirosław Kępa
tel. (15) 847-70-66

Sekretarz Miasta i Gminy

Remigiusz Łukawski
tel. (15) 847-70-53

Skarbnik Gminy

Anna Dudek
tel. (15) 847-70-68

Przewodniczący Rady Miejskiej

Anna Ossowska
tel. (15) 847-70-43 

Koordynator ds. dostępności

Dariusz Piechota
tel. (15) 847-70-55

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.pdf

Opublikowane przez: Dariusz Piechota | Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:25:54 | Data modyfikacji: 2020-10-22 11:21:01.
Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:25:54
Data modyfikacji: 2020-10-22 11:21:01
Opublikowane przez: Dariusz Piechota

  Biuletyn Informacji Publicznej - koprzywnica.bip.gmina.pl